Školní metodik prevence

 

Školní metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Vendula Homoky

Konzultační hodiny: středa 12:00 – 12:30 hod

                                    1. stupeň, 1. poschodí – třída 1.E

                                    (po předchozí domluvě tel. nebo e-mailem)    

 

Školní metodik prevence pro 2. stupeň

Mgr. Jana Hegerová

Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 10:45 hod

                                    2. stupeň, 2. poschodí

                                    (po předchozí domluvě tel. nebo e-mailem)    

                        

Metodik se věnuje prevenci sociálně patologických jevů, mezi něž počítáme:

 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • kriminalita a delikvence
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření, virtuální drogy ( počítače, televize, video),
 • patologické hráčství.

 

V rámci své činnosti metodik:

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a Krizových plánů,
 • realizuje aktivity k prevenci patologických jevů, podílí se na zajišťování besed,
 • přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • společně s výchovným poradcem, školním psychologem a vedením školy se podílí na

řešení problémů v oblasti patologických jevů

 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • shromažďuje a poskytuje metodické materiály.