Erasmus +


Volba přijímající školy vycházela ze zkušenosti, že naše škola byla v roce 2014 a 2015 pro tuto školu školou partnerskou. Školy se znaly i ze spolupráce etwinningu, jejich projekty získaly národní i evropské certifikáty, jeden i národní cenu etwinning ČR. Volba kvalitního partnera přispěla též ke splnění cílů.

Před uskutečněním mobilit se pedagogové seznámili se vzdělávacím programem školy, kterou jeli navštívit, dále se seznámili se školským zákonem a základními dokumenty pro slovenské školství. Studovali web školy, seznámili se s organizací chodu školy. Před mobilitou, ale i v průběhu mobility i po jejím ukončení měli účastníci podporu mentora – zástupkyně školy, která měla za úkol poskytovat podporu, aby cíle mobility byly splněny.  Pro pedagogy i mentora to byly nové zkušenosti. Podpora byla zejména v oblasti didaktiky, organizace, vypracování závěrečných zpráv.

Plánované aktivity mobilit byly splněny – stínování kolegy /kolegyně/ v partnerské škole ve výuce – pedagogové navštívili vyučovací hodiny slovenského jazyka a literatury, anglického jazyka, prvouky, hudební výchovy, matematiky, fyziky a zeměpisu. Pracovali v oblasti přímé i nepřímé pedagogické práce – sledovali výuku, připravili společný rozhovor o hodině a metodách, použitých pomůckách, na společném setkání metodického sdružení a předmětových komisí. S  výchovným poradcem se diskutovalo o integraci žáků s VPU – inkluzi dále o poradenském systému a systému podpory, systém přijímání žáků na střední školy, strategie kariérového poradenství. Ve všech hodinách pedagogové sledovali zapojování ICT do výuky, a shledali, že ICT se využívá, ale není dostupná ve všech třídách, přípravu na vyučování, stavbu hodin, spolupráci s rodiči. Ředitel školy sledoval vedení lidí a organizace, time management, tvoření koncepce školního vzdělávacího programu, metody spolupráce v týmu. Dále ředitel Špinka V.  pracoval v rámci mobility na etwinningovém projektu se žáky 6. ročníku. Věra Froňková uzavřela nový etwinnigový projekt z hudební výchovy. Marcela Hladká jedná o uzavření projektu etwinning v angličtině. Nečekaným přínosem projektu pro pedagogy byla možnost vlastních výstupů v hodinách, které připravili se slovenskými kolegy. Nejcennější zkušenost byla při výuce zeměpisu, kdy učivo o České republice učil český pedagog R. Hruška. Pedagogové se zúčastnili provozních porad na partnerské škole, obě byly zaměřeny na řešení operativního chodu školy. Všichni účastníci mobility se setkali s představiteli samosprávy – se starostkou obce. Pedagogové vnímali větší zapojení zřizovatele do chodu školy na Slovensku než u nás.

Pedagogové absolvovali i akce školy – např. Slavnost světla – dýňové slavnosti, kdy měli možnost hovořit s rodiči. Zajímali se o názor na kvalitu školy, množství aktivit a dostalo se jim zpětné vazby od rodičů, že jsou se školou spokojeni.  Mimo plán mobilit se pedagogové seznámili s chodem mateřské školy. V rámci mobilit se pedagogové spolu se slovenskými žáky a pedagogy zúčastnili prohlídky muzea L. Podjavorinské přímo v obci. Se slovenskými pedagogy vystoupili společně na Velkou Javorinu. V odpoledních hodinách se seznámili spolu se slovenskými pedagogy i s památkami – Štefánikova mohyla Bradlo, jeho rodný dům, hrad Trenčín, Beckov, Bojnice, Čachtice. Fotografie pedagogové využili ve svých hodinách po návratu z mobility. Přijímající organizace vytvořila vynikající podmínky pro realizaci mobilit i organizaci poznávání památek. Obě aktivity přispěly k plnění potřeb organizace –  požadovaná podpora pedagogických pracovníků, managementu školy v oblasti vzdělávání a splnily cíle projektu.

Po absolvování mobilit u nich došlo k posílení kompetence sociální, komunikativní, k řešení problémů, jazykové a prohloubili si svůj profesní růst, načerpali nové zkušenosti v oblasti didaktiky. V oblasti inkluze pedagogové konstatovali, že v této oblasti nových zkušeností nenačerpali.  Pedagogové si ověřili, že jsou schopni spolupracovat s partnerskou školou sousedního slovanského státu, splnili všechny úkoly, a proto obdrželi europasy mobility.

Projekt byl velmi úspěšný, splnil i překročil očekávání – zejména zkušenost učit v hodinách a propojit stávající etwinningový projekt s programem Erasmus+.