Náhodný obrázek
kol-olymp-023

Rozhodnutí o přijetí 2019

 

 

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45
okres Nymburk

 

 

Věc: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne: 15.4.2019
Č. j. S/108/2019

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45 rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí: zde

 

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitel školy rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.
O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45 a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

Mgr. Vlastimil Špinka
ředitel školy