Činnost výchovného poradce

 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP
  • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
  • zpracovává dokumentaci a vede databázi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podílí se na sestavování IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s rodiči a učiteli těchto žáků

Metodická a informační činnost

  • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb žáků, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky a cizinci
  • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
  • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
  • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o nadané žáky, cizince
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb

Specifické oblasti

  • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
  • spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a metodiky primární prevence pro první a druhý stupeň
  • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

Kariérové poradenství

  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení
  • spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační materiály
  • pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku
  • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků