Náhodný obrázek
100_5216_0

Přijímací řízení 2017

 

Přihlášky ke studiu

Každý uchazeč má možnost podat 2 přihlášky ke studiu.

Přihlášku na školu s talentovou zkouškou podává uchazeč do 30. listopadu 2016.

Uchazeč (zákonný zástupce) podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání bez talentové zkoušky do 1. března 2017 řediteli střední školy.

Žák pátého nebo sedmého ročníku ZŠ může podat přihlášku na dvě víceletá gymnázia.

Lékařské potvrzení o zdravotním postižení a doporučení pedagogicko- psychologické poradny se připojuje k přihlášce. 

Přijímací řízení

Talentové zkoušky se konají v termínu 2. – 15. ledna, na konzervatoře 15. – 31. ledna 2017.

Přijímací zkoušky na obory bez talentové zkoušky se konají od 12. dubna do 28. dubna. 

Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2017.

Žáci, kteří se hlásí ke studiu oborů s maturitní zkouškou, budou konat povinnou jednotnou zkoušku. Pokud žák podal 2 přihlášky na obor s maturitní zkouškou, koná testy na každé ze škol – byly stanoveny 2 termíny jednotné zkoušky. Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.

Termín jednotné přijímací zkoušky:

Čtyřleté obory                        1. termín – 12. dubna 2017                 2. termín – 19. dubna 2017

Osmiletá gymnázia                 1. termín – 18. dubna 2017                2. termín – 20. dubna 2017

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst.  2 školského zákona).

Přitom platí, že ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona.

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst.  2 školského zákona).

Na školu, kterou si vybere, musí uchazeč do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem.

Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

 

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Přihlášky budou vytištěny ve škole na počítači.

Zájemci z pátých a sedmých ročníků nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou vytištěné přihlášky z počítače. V devátém ročníku obdrží tyto přihlášky automaticky všichni žáci. Zkontrolujete osobní údaje i známky a dopíšete název vybraných škol a oborů.

Přihlášky žáci dostanou po 31. 1. 2017 a po kontrole a doplnění údajů neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou přihlášky vráceny zpět žákům. 

Zápisové lístky budeme vydávat zákonnému zástupci 18. 1. a 15. 2. 2017 vždy od 14.00 hod. do 15.30 hod. Po domluvě možno vydat i v jiný termín. 

 

Jak vyplnit přihlášku v tomto školním roce?

Pro školní rok 2016/17 se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Obě přihlášky musí být identické, pořadí škol nelze zaměňovat.