Náhodný obrázek
p1020803

Školní speciální pedagog

Mgr. Magdalena Veverková, školní speciální pedagog

Kontakt:

Telefon:           723 949 208

                      313 105 233

e-mail: veverkova@zsvaclavahavla.cz

Konzultační hodiny:                                   

denně po předchozí telefonické či emailové domluvě

2. stupeň, 2. poschodí

 

Činnost školního speciálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Diagnostika a depistáž

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku SVP a zařazení do vhodného preventivního, intervenčního programu, či speciálně pedagogické péče
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

Metodická podpora

 • Poskytování podpory rodičům i pedagogům při překonávání překážek při zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům při překonávání překážek při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – podpůrné materiály, informace, pomůcky, možnosti dalšího vzdělávání;
 • Metodické vedení asistentů pedagoga (rozvrh činnosti, vedení při práci se žáky, náslechy ve třídách, komunikace s vyučujícími, společná setkávání, hodnocení činnosti, individuální konzultace, řešení problémů

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Koordinace poskytování podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Koordinace skupin Předmětu speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence
 • Individuální či skupinová speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – Pedagogická intervence, Předmět speciálně pedagogické péče, prevence školního neúspěchu
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, evidence pomůcek, zapůjčování pomůcek
 • Koordinace asistentů pedagoga
 • Podpora při vytváření Individuálních vzdělávacích plánů a Plánů pedagogické podpory
 • Pravidelná komunikace s výchovnou poradkyní a vedením školy
 • Spolupráce s odborníky týmu Školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní psycholog, metodici prevence)
 • V součinnosti s výchovnou poradkyní kontaktní osoba pro Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) při nastavování vhodných podpůrných opatření
 • Individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb