Náhodný obrázek
p1030618

Školní speciální pedagog

Činnost školního speciálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

 

Činnosti školního speciálního pedagoga:

- spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

- poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které samo vyhledá speciálního pedagoga

- vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu každého dítěte

- vytyčení hlavních problémů žáka – stanovení individuálního plánu podpory

- realizace intervenčních činností:

  • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem či skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
  • účast na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)
  • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření
  • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • konzultace pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy
  • konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení

- metodické a koordinační činnosti:

  • kooperace se školskými poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka
  • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole (Inkluze)

 

Kontakt:

Mgr. Magdalena Veverková                       veverkova@zsvaclavahavla.cz

                                                                       tel. 313 105 233

Konzultační hodiny                                     úterý – pátek po předchozí domluvě

                                                                       2. stupeň, 2. poschodí