Náhodný obrázek
dsc03157

Školní speciální pedagog

Činnost školního speciálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

 

Činnosti školního speciálního pedagoga:

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které samo vyhledá speciálního pedagoga
 • vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu každého dítěte
 • vytyčení hlavních problémů žáka – stanovení individuálního plánu podpory
 • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem či skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • účast na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření
 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • konzultace pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy
 • konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení
 • kooperace se školskými poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

 

Kontakty na školního speciálního pedagoga:

Mgr. Magdalena Veverková

Telefon: 313 105 233, 723 949 208

e-mail: veverkova@zsvaclavahavla.cz

 

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické, písemné nebo osobní domluvě

středa 7:00 – 7:45

čtvrtek 14:00 – 15:00

kabinet 2. stupeň, 2. poschodí