Schůzka školního parlamentu

Kdy: Zpět do kalendáře 12.9.2017(celodenní)

 

Škola má mimo jiné vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.

S principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidskými a občanskými právy se žáci seznamují v průběhu celé školní docházky ve společenskovědních předmětech.

Prakticky mohou žáci poznat fungování demokracie i prostřednictvím činnosti školního parlamentu, do něhož si každá třída volí svého zástupce. První schůzka našich „poslanců“ se konala dnes.

Mgr.Jolana Břízová

Komentáře uzavřeny